Právní poradna: Banky a úvěry

Dostali jste se vlivem krizových opatření do situace, kdy nejste schopni splatit úvěr nebo naopak nějaký úvěr potřebujete získat? Otázky a odpovědi níže.

STORYOUS

 

1. Kvůli tíživé finanční situaci bych rád získal úvěr. Existuje nějaký zvýhodněný úvěr podnikatelům zasaženým pandemií COVID-19?

Aktuálně běží záruční program COVID III, který je určený živnostníkům a podnikatelům do 500
zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a
souvisejících opatření.

V rámci programu COVID III tak mohou podnikatelé žádat o úvěr u komerčních bank, přičemž
Českomoravská rozvojová a záruční banka se za ně zaručí

– až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
– až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců
– maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč
– doba ručení max. 3 roky.

Komerční úvěry budou určeny na krytí provozních nákladů. Zpravidla se bude jednat o mzdové
náklady, nájmy, platby za energie, úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur nebo třeba nákupy
surovin. Úvěry však nelze využít na investiční výdaje nebo refinancování jiných úvěrů.
Bližší informace naleznete na stránkách ČMZRB https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-
covid-iii/.

2. Obávám se, že nebudu schopen splatit podnikatelský úvěr. Mohu požádat o přerušení úvěru? 

To bude záležet na konkrétních podmínkách sjednaných v úvěrové smlouvě. Pročtěte si smlouvu a obchodní podmínky banky, zda tuto možnost nabízí. Každopádně doporučujeme zahájit jednání s Vaší bankou ohledně možnosti odkladu splátek úvěru. Některé banky v rámci vstřícného přístupu již nyní umožňují klientům odklad splátek.

 

Do této problematiky se snaží zasáhnout také stát. Vláda totiž dne 1. 4. 2020 schválila návrh Ministerstva financí na vyhlášení moratoria na splácení úvěrů a hypoték. Díky tomuto opatření budou dlužníci z řad fyzických i právnických osob moci podle své volby přerušit splácení úvěrů a hypoték na tři nebo šest měsíců. Banky a nebankovní společnosti tak musí splátky odložit, přičemž k tomu postačí pouze oznámení a prohlášení dlužníka, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19. Tyto důvody však nebude muset dlužník nijak prokazovat.

 

Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu. Moratorium se naopak nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů.

 

Odložení splátek bude pro dlužníky dobrovolné a bez poplatků. Pokud dlužník odložení využije, délka splácení úvěru se adekvátně prodlouží o dobu, po kterou bude přerušeno.