Právní poradna: Provoz v pronájmu

Provozujete restauraci v pronajatém prostoru a nejste schopni platit vlivem opatření nájemné? Jaké máte možnosti se dočtete níže.

STORYOUS

 1. V současné situaci nejsem schopen zaplatit pronajímateli nájemné. Jak to můžu řešit?

Uzavření restaurace nebo kavárny v důsledku krizových opatření ještě není důvodem pro neplacení nájemného a záloh na služby. Může být ale důvodem pro otevření jednání s pronajímatelem o nových smluvních podmínkách. Je možné proto komunikovat za tím účelem s pronajímatelem a dohodnout se s ním nejlépe písemně např. na:

1) posunutí termínů splatnosti nájemného a dalších částek na pozdější dobu („smluvní strany se dohodly, že termín splatnosti nájemného ve výši 30.000,-Kč za měsíc duben 2020, které je splatné do 5. května 2020, se mění na 5. července 2020“), nebo

2) na snížení výše nájemného a dalších částek na určitou dobu („smluvní strany se dohodly, na snížení výše měsíčního nájemného a to tak, že v období od 1.4.2020 do 30.6.2020 se měsíční nájemné snižuje na 10.000,-Kč“).

3) posunutí termínů splatnosti nájemného a dalších částek na pozdější dobu a zároveň na jejich snížení.

 

2. Co mi hrozí, když přestanu pronajímateli platit nájemné a služby?

Vždy záleží na obsahu konkrétní nájemní smlouvy. Počítejte ale s tím, že vedle nájemného a záloh na služby (které jednou budete muset zaplatit, pokud se s pronajímatelem nedohodnete jinak) budete muset pravděpodobně zaplatit pronajímateli i úroky z prodlení a smluvní pokuty, které mohou být sjednány v nájemní smlouvě. S pronajímatelem proto komunikujte a zkuste se s ním včas domluvit na změně nájemní smlouvy, abyste se úrokům z prodlení a smluvním pokutám vyhnuli. Pokud dlužíte na nájemném, obvykle může pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu a nájem Vám tak ukončit (výjimka v následující otázce!).

 

3. Může mi pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu, pokud mu dlužím nájemné a za služby?

Obvykle ano. Je tu ale výjimka. Pronajímatel nemůže vypovědět nájemní smlouvu, pokud mu dlužíte za nájemné a služby pouze za období 12.3.2020 až 30.6.2020. Tento zákaz pronajímateli dát Vám výpověď platí do dne konce letošního roku. Předpokládá se, že do termínu 31.12.2020 budete schopni doplatit nájemné a služby za období 12.3.2020 až 30.6.2020.

Ovšem pozor. To, že Vám za dluh nemůže dát pronajímatel výpověď, neznamená, že nejste v prodlení s plněním povinnosti platit nájemné a zálohy na služby. Propočítejte si tedy úroky z prodlení a smluvní pokuty, které Vám hrozí při včasném nezaplacení. Samotná nemožnost pronajímatele dát Vám výpověď nájemní smlouvy asi nepomůže ničemu, pokud budete zatíženi dalšími (třeba i značnými) sankčními peněžitými závazky.

Dále upozorňujeme, že neuhradí-li nájemce v ochranné době (tedy do 31. 12. 2020) všechny dluhy na
nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době, mu pronajímatel právo vypovědět nájem;
výpovědní doba činí 5 let.

 

4. Slyšel jsem o chystaném programu COVID – Nájemné, na základě kterého by stát měl přispět
podnikatelům na úhradu nájemného. Jaké jsou podmínky tohoto programu?

Vláda schválila nový program COVID – Nájemné, který by měl ulevit nájemcům při platbě nájemného v komerčních prostorách. Zatím byly ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu poskytnuty jen základní informace. Finální podmínky programu budou totiž zveřejněny až po notifikaci Evropskou komisí.

Podstatou programu je poskytnutí dotace ve výši 50 % z nájemného ze strany státu. Předpokladem je ovšem participace ze strany pronajímatele – pronajímatel sleví 30 % z nájemného, nájemce uhradí 20 % nájemného a stát poskytne zbývajících 50 % formou dotace. Je tedy nezbytné, aby se i pronajímatel aktivně zapojil do programu.

V praxi to bude fungovat následovně. Pronajímatel poskytne nájemci slevu ve výši 30 % z ceny nájmu
za období měsíců dubna, května a června 2020. Nájemce uhradí pronajímateli 50 % z měsíčního
nájemného za období duben, květen a červen 2020 způsobem a v termínu obvyklém dle platné
nájemní smlouvy. Následně podá nájemce žádost o dotaci a v případě kladného vyřízení mu bude ze
strany státu poskytnuta dotace ve výši 50 %. Dodatečně pak nájemce uhradí pronajímateli zbývajících
20 %.

Podmínky programu jsou následující:

 • Dotaci na nájemné lze poskytnout pouze za druhé čtvrtletí, tedy za duben, květen a červen
  2020.
 • Nájemci byl v důsledku mimořádných opatření zakázán prodej v provozovnách alespoň v části
  období mezi 13. 3. a 30. 6. 2020.
 • Výše dotace bude omezena do výše nevyčerpané výše Dočasného rámce Evropské komise,
  maximálně však do 10 milionů korun na jeden subjekt.
 • Nájemce musí mít řádně uhrazené nájemné za leden a únor 2020.
 • Nájemce musí uhradit pronajímateli 50 % nájemného za období duben, květen a červen
  2020.
 • Nájemce musí uhradit pronajímateli DPH ze 70 % nájemného za období od 1. dubna do dne
  podání žádosti o poskytnutí podpory.
 • Nájemní smlouva musela být uzavřena před datem 12. 3. 2020.
 • Nájemce není spřízněnou osobou s pronajímatelem.
 • Nájemce není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím (finanční
  úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovna apod.) splatných do 12. 3. 2020.
 • Nájemce není v likvidaci, v úpadku, v konkurzu, v exekuci.
 • Nájemce se vzdá nároku na náhradu škody vůči ČR způsobené v souvislosti s mimořádnými
  opatřeními, které zavedly zákaz prodeje v provozovnách.
 • Podrobnější informace k programu budou zveřejněny ve výzvě Ministerstva průmyslu a obchodu po
  provedení notifikace Evropské komisi.